Categorieën

  • stress
  • immuniteit
  • gewicht
  • reizen
  • Life Prevent
  • Allergosan
  • kinderen
  • senioren
  • algemeen onderhoud

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Art. 1. Algemeen

1.1. Voor de toepassing van onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

IVTP: De besloten vennootschap Instituut Voor Toegepaste Probiotica BV, gevestigd aan de Sint Pieterstraat 18, 6211 JN in Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60617764 met BTW-nummer 8539.85.406.B.01.

 

de Klant: De bezoeker van een van de websites " www.ivtp.nl of www.ivtp.be of www.ivtp.shop of www.ivtp.shop of www.probiotheek.comf of www.probiotheek.shop" die zich als potentiëde contractspartij van IVTP BV registreert zoals hierna bepaald in artikel 2.

 

de Koper: De Klant die een verkoopsovereenkomst sluit met IVTP BV zoals hierna bepaald in artikel 4. De hoedanigheid van Koper impliceert tevens de hoedanigheid van Klant.

 

de Website: De website " www.ivtp.nl of www.ivtp.be of www.ivtp.shop of www.ivtp.shop of www.probiotheek.comf of www.probiotheek.shop"

 

1.2. Het niet-toepassen van één of meer bepalingen van onderhavige voorwaarden kan door de Klant / Koper nooit als verzaking aan deze voorwaarden worden aanzien.  

 

1.3. De nietigheid van een of meer artikelen of een gedeelte van een artikel tast geldigheid van deze voorwaarden niet aan.  

 

1.4. Deze Algemene Voorwaarden hebben in ieder geval voorrang op deze van de Klant / Koper die, door gebruik te maken van de Website / het plaatsen van een bestelling, expliciet afstand doet van zijn eigen algemene voorwaarden en hierop geen aanspraak meer zal maken.

 

1.5. Volgens artikel 185 Burgerlijk Wetboek Boek 6 ligt de productaansprakelijkheid bij de producent van het product en niet bij IVTP BV. 

 

1.6. Het is niet toegestaan producten te bestellen via deze webwinkel die niet bestemd zijn voor eigen gebruik of gebruik door directe familieleden. Alle andere motieven voor een bestelling via onze webwinkel worden gezien als misleiding.  

 

Art. 2. Registratie – Verwerking van persoonsgegevens 

2.1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bij een bezoek aan de Website registreert als potentiële contractspartij van IVTP BV deelt, door de registratie, zijn persoonlijke gegevens mee aan IVTP BV.  

 

2.2. De registratie houdt de ondubbelzinnige toestemming in dat diens identificatiegegevens mogen worden verwerkt in het gegevensbestand van IVTP BV.  

 

2.3. IVTP BV behoudt zich het recht voor de verwerkte persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan haar zakelijke partners en van de leden van de groep waartoe zij behoort.  

2.4. Enkel rechtspersonen of natuurlijke personen die volledig rechts- en handelingsbekwaam zijn kunnen zich registreren.  

 

2.5. Tijdens het registratieproces ontvangt de natuurlijke of rechtspersoon een unieke en persoonlijke identificatiecode waaraan een paswoord naar keuze wordt gekoppeld.  

 

2.6. De Klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, veiligheid en het eigenlijke gebruik van zijn persoonlijke identificatiecode en paswoord.  

 

2.7. Elk gebruik van de persoonlijke identificatiecode en het paswoord van een bepaalde Klant wordt toegerekend aan die Klant.  

 

2.8. Elk verlies van de persoonlijke identificatiecode en paswoord dient onverwijld gemeld aan IVTP BV. Hierbij wordt nogmaals de bijzondere aandacht van de Klant gevestigd op artikel 2.6.  

 

2.9. IVTP BV zal het gebruik van de persoonlijke identificatiecode en het paswoord tijdelijk of permanent onmogelijk kunnen maken indien blijkt dat de Klant één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden miskent.  

 

2.10. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoongegevens van de Klant is:   Instituut Voor Toegepaste Probiotica Wijcker Grachtstraat 38 6221 CX Maastricht   Doel van de verwerking 

 

2.11. De verwerking van deze persoonsgegevens in het gegevensbestand van IVTP BV geschiedt met het oog op de administratie van de cliënteel, het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturatie van materiële en immateriële diensten, het opvolgen van de solvabiliteit, de reclame middels profilering, gepersonaliseerde behandeling en marketing.   Rechten van de natuurlijke of rechtspersoon 

 

2.12. De Klant heeft het recht om zich op zijn verzoek en kosteloos te verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens. Bovendien heeft de Klant toegang tot de persoonsgegevens waar hij te allen tijde verbeteringen aan kan brengen. Fraude 

 

2.13. In geval IVTP BV  fraude vermoedt in hoofde van een Klant behoudt IVTP BV zich het recht voor om de persoonsgegevens van die Klant over te maken aan een onafhankelijke instantie voor verificatie.   

 

Art. 3. Prijzen 

3.1. Alle informatie betreffende een product wordt vermeld op de Website.   

 

3.2. IVTP behoudt zich het recht voor de informatie over en/of de prijs van een product aan te passen zodra typfouten, onjuistheden, weglatingen en dergelijke worden vastgesteld.   

 

3.3. De prijzen op deze Website worden uitgedrukt in Euro (€).   

 

3.4. De verkoop van de producten is onderhevig aan het lage BTW-tarief en is steeds in de aangeduide prijs begrepen.   

 

3.5. Verkopen zonder BTW aan niet-BTW-plichtigen zijn slechts mogelijk voor zover hiervoor vooraf de nodige stavingstukken worden voorgelegd.   

 

3.6. In de prijs zijn eventuele kosten (leveringskosten) niet begrepen.   

 

3.7. De prijs die de Koper betaalt, hierna de totale prijs genaamd, wordt eveneens uitdrukkelijk als dusdanig aangeduid.   

 

Art. 4. Sluiten van een verkoopsovereenkomst 

4.1. Enkel Klanten kunnen on-line een bestelling plaatsen.   

 

4.2. Door het on-line plaatsen van een bestelling geeft de Klant uitdrukkelijk te kennen: een verkoopsovereenkomst te willen sluiten met IVTP BV; onvoorwaardelijk akkoord te gaan met onderhavige Algemene Voorwaarden.  

 

4.3. De bestelling is met andere woorden een aanbod dat de Klant uitbrengt naar aanleiding van de uitnodiging die IVTP BV hem of haar hiertoe heeft gedaan middels de Website.   

 

4.4. De verkoopsovereenkomst tussen IVTP BV enerzijds en de Klant anderzijds ontstaat aldus op het ogenblik van aanvaarding van de bestelling (het aanbod) door IVTP BV.   

 

4.5. Van deze aanvaarding wordt de Klant onverwijld in kennis gesteld via e-mail waarbij een pro-forma factuur is gevoegd, hierna e-mail ter bevestiging genaamd.   

 

4.6. IVTP BV zal de bestelling (het aanbod) te allen tijde en zonder enige motivering kunnen weigeren.   

 

4.7. De Klant en IVTP BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige verbintenis tot stand komt. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De Klant en IVTP BV verklaren uitdrukkelijk dat onder meer de elektronische bestanden van IVTP BV hierbij gelden als bewijs.   

 

Art. 5. Betaling 

5.1. Indien de Klant de koopprijs voldoet op het ogenblik van zijn bestelling bevestigd hij hiermee zijn aanbod tot het sluiten van de verkoopovereenkomst.   

 

5.2. De koopprijs dient te worden voldaan door middel van een van de aangeboden betalingswijzen via de website.   

 

5.3. Tot aan de volledige betaling van alle aan IVTP BV verschuldigde bedragen blijft het product eigendom van IVTP BV. Alle risico’s zijn echter ten laste van de Koper vanaf de ontvangst van het product.   

 

Art. 6. Recht van verzakin

6.1. De Koper heeft een termijn van 14 werkdagen, vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, om eventueel te betekenen dat hij afziet van zijn aankoop.   

 

Art. 7. Levering – Afhaling 

7.1. De Koper ontvangt de factuur per e-mail direct na de aankoop.   

 

7.2. De producten worden op een adres in de Benelux naar keuze van de koper geleverd.   

 

7.3. Producten die op hetzelfde ogenblik werden besteld kunnen, naar keuze van IVTP BV, afzonderlijk en op verschillende tijdstippen worden geleverd.   

 

7.4. IVTP BV is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het overschrijden van de leveringstermijn.    

7.5. Indien blijkt dat één of meerdere producten niet meer voorradig zijn, zal IVTP BV overgaan tot terugbetaling van de koopprijs zonder dat de Koper enige bijkomende vergoeding kan bekomen.   

 

7.6. Onder meer volgende gevallen van overmacht ontslaan IVTP BV van zijn leveringsverplichting: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen en onmogelijkheid om zelf bevoorraad te worden door de normale leveranciers.   

 

7.7. In onder meer volgende omstandigheden kan IVTP BV de levering tijdelijk opschorten: storingen in het interne netwerk, storingen inzake telefonie, storingen inzake (problematische) toegang tot internet en dergelijke. De uitvoering van de overeenkomst wordt alsdan opgeschort tot de storing is verholpen en/of de toegang tot internet is hersteld zonder dat de Koper zich kan beroepen op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.   

 

7.8. Behoudens schriftelijke andersluidende bepaling draagt de Koper het risico van het product vanaf de individualisering ervan in de magazijnen van IVTP BV.   

 

Art. 8. Garantie 

8.1. Behoudens andersluidende dwingende wetsbepalingen inzake aansprakelijkheid voor verborgen gebreken en inzake consumentengaranties gelden de hiernavolgende regels:  Eventuele klachten betreffende de hoeveelheid, aard, hoedanigheid en conformiteit van de producten dienen, op straffe van verval, te geschieden uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst en per schrijven aan IVTP BV te worden bevestigd. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen, op straffe van verval en gelet op de bijzondere aard van de goederen, uiterlijk 5 werkdagen na de ontdekking per schrijven aan IVTP BV te worden bevestigd. In geen geval kan een klacht ertoe leiden dat de betaling van de prijs geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort.  

 

8.2. Mocht de Koper niet tevreden zijn over het product, dan dient de Koper binnen zes weken een bericht met opgave van redenen en de originele verpakking met resterende inhoud te sturen naar IVTP BV. IVTP BV maakt dan het aankoopbedrag over naar het rekeningnummer waarmee de aankoop betaald is.   

 

Art. 9. Aansprakelijkheid 

9.1. De producten van IVTP BV zijn voedingssupplementen. Alle informatie en adviezen die IVTP BV aangaande deze voedingssupplementen verstrekt is met de grootste zorgvuldigheid verzameld en wordt enkel verstrekt als vrijblijvende inlichting rekening houdende met de stand van de wetenschap, doch zonder echter uitputtend en volledig up-to-date te zijn.   Deze voedingssupplementen hebben tot doel de algemene gezondheidstoestand te verbeteren. Zij kunnen echter niet beschouwd worden als middelen om ziekten te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen. Voor vragen omtrent de verenigbaarheid van deze voedingssupplementen met uw gezondheidstoestand of met de medicatie die u neemt, dient u zich steeds voorafgaandelijk te wenden tot uw arts. IVTP BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik, onzorgvuldig gebruik of gebruik van deze voedingssupplementen, hetzij in dosis, in bewaring, in (her)conditionering en/of in gebruik samen met andere producten of medicamenten. IVTP BV kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit de geboden informatie en adviezen.   

 

9.2. De aansprakelijkheid van IVTP BV is alleszins beperkt tot maximaal de vervanging van de geleverde producten of terugbetaling van het aankoopbedrag met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals onder meer schade aan personen en goederen van de Koper of derden. Evenmin kan IVTP BV worden aangesproken in vergoeding van schade veroorzaakt door welke fout dan ook, zij deze een lichte dan wel een zware fout, met uitzondering van een opzettelijke fout. Volgens artikel 185 Burgerlijk Wetboek Boek 6 ligt de productaansprakelijkheid bij de producent van het product en niet bij IVTP BV.  

 

9.3. Onverminderd artikel 9.2. is IVTP BV nooit gehouden tot meer dan vervanging van het product of terugbetaling van de koopprijs. 

 

9.4. In gevallen van overmacht kan IVTP BV vanzelfsprekend niet worden aangesproken wegens het niet-nakomen van haar verbintenissen.   

 

Art. 10. Wijzigingen 

10.1. IVTP BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen.   

 

10.2. Aangepaste of gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking zodra de Klant hiervan kennis kan nemen. Aan deze voorwaarde is onder meer voldaan zodra de betreffende Algemene Voorwaarden on-line beschikbaar zijn via internet. Partijen komen overeen dat de bij de kamer van koophandel Nederland gedeponeerde bestanden van IVTP BV ter zake als bewijs gelden.   

 

10.3. Aangepaste of gewijzigde Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de reeds door IVTP BV verworven rechten.   

 

Art. 11. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank 

11.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

 

11.2  De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  

Art. 12. Intellectuele eigendom 

12.1. De Klant, elke bezoeker van de Website en elke andere gebruiker erkennen uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij IVTP BV of eventueel andere door IVTP BV aangeduide rechthebbende.   

 

12.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden ondermeer verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.   

 

12.3. Het is de Klant niet toegelaten gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IVTP BV tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf. 

 

Art. 13 Algemene voorwaarden 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
 

Via deze link komt u op onze algemene voorwaarden en ons privacy-beleid vindt u hier.

Ons beleid inzake garantie en retourenvindt u hier en onze garantie- en klachtenregeling vindt u via deze link.

Kamer van koophandelnummer: 60617764 - BTW-nummer: NL8539.85.406.B.01.